Name

Department

Dr. M. Balakailasanathasarma (Chairman)

Sanskrit

Prof. (Mrs). V. Pavanesan 

Hindu Civilization

Dr. P. Chandrasegaram

Saiva Siddhantha

Mr. S. Navaneethakrishnan

Sanskrit