Name

Department

Dr. I. Jeyandran (Chairman)

Saiva Siddhantha

Mr. S. Ramanarajah

Hindu Civilization

Dr. T. Selvamanoharan

Saiva Siddhantha

Dr. M. Balakailasanathasarma

Sanskrit