Name

Department

Dr.(Mrs)S.Srimuralitharan (Chairman)

Hindu Civilization

Dr. S. Muhunthan

Hindu Civilization

Dr. P. Chandrasegaram

Saiva Siddhantha

Dr. M. Balakailasanathasarma

Sanskrit