Name

Department

Prof. (Mrs). V. Pavanesan (Chairman)

Hindu Civilization

Mr. S. Ramanarajah

Hindu Civilization

Dr. I. Jeyandran

Saiva Siddhantha

Dr. M. Balakailasanathasarma

Sanskrit