Name

Department

Mr. S. Ramanarajah (Chairman)

Hindu Civilization

Miss. P. Thukaya

Hindu Civilization

Dr. I. Jeyandran

Saiva Siddhantha

Mr. S. Navaneethakrishnan

Sanskrit