இரண்டாவது சர்வதேச இந்து மாநாடு 2023 – “இந்துக் கற்கைப் பாரம்பரியமும் இலங்கையரும்”