முதலாம் வருட இரண்டாம் அணி (2021/22 கல்வியாண்டு) மாணவர்களுக்கான திசைமுகப்படுத்தல் நிகழ்வு