முதலாம் வருட முதலாம் அணி (2020/21 கல்வியாண்டு) மாணவர்களுக்கான திசைமுகப்படுத்தல் நிகழ்வு